Onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning
Harmonie KNA
Beek gemeente Berg en Dal

De Geschiedenis van  Harmonie K.N.A.

Toen K.N.A. werd opgericht, was dat niet alleen bijzonder, omdat er een muziekkorps werd opgericht, maar ook omdat er niet
het predicaat R.K. voor de naam kwam te staan. Dat was iets bijzonders in die tijd, toen alle verenigingen in de regio, waar
bijna iedereen rooms-katholiek was, een geestelijk adviseur hadden en allemaal R.K. voor hun naam hadden staan. Waarom
dan niet bij de K.N.A.? Het lijkt nu simpel. Van het eerste drie handjevol beginners, waren er drie die een andere godsdienst
aanhingen en in die tijd kon je als andersdenkende geen lid zijn van een rooms-katholieke vereniging. Dus moest de K.N.A. een
neutrale vereniging worden met als eerste voorzitter een protestant, namelijk Evert Arnold Franken, de loodgieter hier in Beek.

Iedereen in Beek deed alsof er niets bijzonders aan de hand was en de vereniging werd op 22 maart 1922 opgestart en religieuze
problemen zijn er nooit geweest. Oecumenisch gezien was K.N.A. haar tijd dus ver vooruit.

De eerste dirigent was Luurmans. Hij moest van de avond af aan beginnen. Echte muzikanten waren er niet. Ieder lid moest
eerst nog opgeleid worden. Dit was toen de taak van de dirigent. U zult begrijpen dat het jaren geduurd heeft, voordat er een
concert gegeven kon worden. De nadruk lag toen ook erg op het spelen van marsen. Bij iedere activiteit in het dorp werd een
beroep gedaan op de harmonie. Wanneer het eerste optreden is geweest, is niet bekend.

Rond 1930 werd Chris Kokke, een geboren Bekenaar, beroepsmuzikant bij het legerkorps in Arnhem, de nieuwe dirigent.
Hij was zelf trombonist en speelde piano. Onder zijn bezielende leiding ging het snel bergopwaarts en in 1936 ging het zo goed
met K.N.A., dat de K.N.F. toestemming verleende om een concours te organiseren in Beek. Het concours in 1936 werd gehouden
in de boomgaard van de familie Peters, waar nu bejaardenhuis ’t Höfke staat. Het concours was gespreid over vijf dagen,
namelijk 20, 21, 24 en 31 mei en 1 juni. Er waren mars- en concertwedstrijden, waaraan maar liefst 28 corpsen deelnamen.
Het concours was een groot succes en is zeker één van de hoogtepunten geweest in het bestaan van K.N.A.

Evert Franken had inmiddels door ziekte het voorzitterschap neer moeten leggen en werd benoemd tot erevoorzitter. Hij werd
als voorzitter opgevolgd door Jan Jansen, die aanbleef tot 1958. Tot 1940 bleef K.N.A. gestaag groeien. Toen brak de oorlog uit
en omdat K.N.A. weigerde om toe te treden tot de zogenaamde Kulturkammer, die onder toezicht van de bezetter stond, kwam
er een verbod om de vereniging voort te laten bestaan. Vijf zwarte jaren voor bijna iedereen. Toen in september 1944 het dorp
geëvacueerd werd, veel huizen door het oorlogsgeweld werden verwoest, het water van de Waal tot bijna aan de Rijksstraatweg
kwam te staan en plunderende troepen alles wat nog bruikbaar was meenamen, zat ook de K.N.A. volledig aan de grond.
Er was helemaal niets meer; geen instrument, geen lessenaar, geen muziek en geen geld.

Toch werd in 1946 opnieuw gestart. Met oude instrumenten, die bij zusterverenigingen elders ongebruikt in de kast lagen en
met behulp van de gemeenschap Beek-Ubbergen-Berg en Dal kon opnieuw begonnen worden. Theo Maas had elke avond zijn
handen vol aan instrumenten die opgelapt moesten worden, omdat ze van ellende bijna uit elkaar vielen. De dirigent was weer
Chris Kokke en het repetitielokaal was in de Vluchtheuvel. Houten lessenaars waren door enkele leden zelf gemaakt. Binnen
een half jaar vertrok Chris Kokke. Hij zag het niet meer zitten. De motivatie vond hij niet voldoende, er werd niet thuis geoefend.
Chris Kokke werd opgevolgd door Antoon de Bont, kerkorganist en koordirigent, maar ook deze haakte na een half jaar af.
Er werd weer een beroep gedaan op Chris Kokke. Hij liet zich vermurwen en kwam terug, maar na drie maanden gaf hij de
pijp aan het bestuur terug.

De componist en musicus Frits Jakma werd toen binnengehaald. Na een maand of vier sloeg hij tijdens een repetitie af en zei:
“Heren, muziek moet een aangename streling zijn van het oor. Maar als ik niet uitkijk, gaat mijn gehoor hier volledig naar de
Filistijnen. Ik stop ermee, want jullie oefenen toch niet”. Daar kon de harmonie het mee doen. Iedereen begreep wel, dat er een
betere motivatie moest komen.

Gerrit Derks werd aangetrokken als dirigent. Gerrit, de in Beek wonende Ubbergenaar, was beroepsmusicus en had zijn
dirigentendiploma behaald aan het Muzieklyceum in Arnhem. Met nieuw enthousiasme werd er weer geoefend en ook nieuwe
leerlingen waren weer te zien en te horen. Succes bleef dan ook niet uit. Al in 1949 werden in Kleef en Kellen heel goede
concerten gegeven. Het was de eerste keer na de oorlog dat er in Duitsland werd gespeeld.

De serenades in Beek waren talrijk. Bij ieder familie- en verenigingsfeest was de harmonie present en de gemobiliseerde
militairen vanuit het toenmalige Nederlands-Oost-Indië kregen allemaal een serenade bij thuiskomst. Gelukkig niet allemaal
tegelijk, maar soms wel twee of drie per week.

In 1950 werd een festival georganiseerd op de beide Pinksterdagen. Het feestterrein was bij Rustenburg, dat toen nog Hotel
Rusthof heette en eigendom was van de heer en mevrouw De Boer, die beiden de harmonie een warm hart toedroegen. Dit
festival was een groot succes en het muzikale pijl lag hoog.

De processies in die tijd, naar Kevelaer, Handel en Roermond, rekenden op volledige steun van K.N.A.. Dat er tijdens die
processies wel eens een enkele keer meer gedronken dan gespeeld werd, hoorde er nou eenmaal bij. In 1957 deden de eerste
dames hun intrede in het orkest. Het waren de dochters van Gerrit Derks, de dirigent. In de jaren daarna groeide het aantal
dames gestaag. In 1958 moest Jan Jansen wegens ziekte het voorzitterschap opgeven. Hij werd opgevolgd door Frits Hendriks.
In dat zelfde jaar werd een flinke sprong omhoog gemaakt, toen op het concours op het Valkhof in Nijmegen in de vierde
afdeling een eerste prijs met lof werd behaald. Overmoedig werd er twee jaar later weer op concours gegaan, dit keer in een
hogere afdeling. Maar de punten bleken toen slechts voldoende voor een goede tweede prijs. Na twee jaar voorzitterschap van
Frits Hendriks werd Cor Ruis in 1960 de nieuwe voorzitter. Hij bleef nog geen jaar en werd opgevolgd door Jan Engelen, de
huidige erevoorzitter. En eindelijk, in 1963, werden er nieuwe instrumenten aangeschaft bij Schreeven. Het tij was gekeerd. 

 

Historie van KNA webBron: Dokter Piet van Hasselt, Tijs Tummers Onderschrift: De nieuwe bas voor de KNA wordt aan voorzitter Engelen overhandigd. Burgemeester Sassen kijkt lachend toe.  (Achter Dhr. J. Engelen ziet u Dhr. Th. Maas)

 

In het begin van de jaren ’60 was er nog een goede aanwinst van leerlingen, maar al vlug werd de invloed van de televisie
merkbaar een bleef vooral de jeugd liever thuis voor de beeldbuis. Het is toen jarenlang moeilijk geweest om de vereniging
draaiende te houden. Jan Engelen, de voorzitter van K.N.A., heeft toen slapeloze nachten gehad. Eind jaren ’70 kwam er
gelukkig een kentering. Er werden ook weer andere waarden toegekend aan het leven dan alleen televisie kijken.

Gerrit Derks, de dirigent, moest in 1970 door ziekte stoppen. Zijn plaats werd ingenomen door Henk Nijenhuizen. Op 11 nov.
1978 werd op het KNF concours in Winssen met 295,5 punten een 1e prijs behaald. De volgende gang naar een concours was in
1985. Wederom een succes. In Venlo werd de eerste prijs met lof behaald met promotie naar de tweede divisie.

Op 27 januari 1984 kocht KNA de Vluchtheuvel, het voormalig jongenspatronaat St. Antonius, van de R.K. parochie H.
Bartholomaeus voor het lieve sommetje van fl. 75.000,-. Het was een sfeervol gebouw met Jugendstilelementen in de voorgevel.
De Vluchtheuvel is diverse keren verbouwd en aangepast. Het repetitielokaal op de verdieping is vergroot, boven de bar is een
entresol gemaakt en een toiletgroep is aan de grote zaal gezet. Allemaal vrijwilligerswerk.

In 1987 stopte Jan Engelen na ruim 25 jaar met het voorzitterschap. Er was geen opvolger. Een jaar lang is Jan Engelen toen
als waarnemend voorzitter aangebleven. Eindelijk werd er iemand van buiten de vereniging, geen muzikant dus, bereid
gevonden om de vacature van voorzitter te vervullen. Het was Gerrit Geersing, die vele jaren bij B.V.C. bestuurservaring had
opgedaan. Na vier jaar legde hij de hamer weer neer en nam Jan op den Camp de taak op zich. Deze gaf er na drie jaar de
brui aan, waarna Johan Frieling  tot maart 1997 als interim fungeerde en daarna in de jaarvergadering officieel het
voorzitterschap aanvaardde.

De dirigent Henk Nijenhuizen stopte in 1993 en Leo van Zantvoort, de huidige dirigent, nam zijn plaats in. Onder leiding van
Leo van Zantvoort is K.N.A. in 1995 op concours geweest. Hier werd een 2e prijs behaald. Onder regie van onze wethouder
Mevr. L. van der Aalst werd in 2006 het Kulturhus tot stand gebracht in samenwerking met het Beekse verenigingsleven,
gemeente Ubbergen, Kalorama, Oosterpoort en de Bibliotheek. K.N.A verkocht de Vluchtheuvel aan Oosterpoort en verbleef
2005-2006 in het voormalige MAVO gebouw. In sept. 2006 nam K.N.A haar intrek in het Kulturhus, waar zij haar muzieklokaal
met vrijwilligers heeft afgewerkt en geschikt gemaakt om als repetitieruimte te dienen.

Op 18 maart 2010 gaf Johan Frieling de voorzittershamer over aan Bart van den Bosch,  met toen 21 jaar de jongste voorzitter,
die K.N.A. heeft gehad. K.N.A. heeft zich, met het wegvallen van de zorg voor exploitatie en onderhoud van de Vluchtheuvel, nog
meer kunnen toeleggen op de kwaliteit van de muziek. Het aantal muzikale activiteiten is uitgebreid en het ledenaantal is fors
gestegen. Het jeugdbeleid krijgt veel aandacht en dit resulteert in een sterke aanwas van het aantal jeugdleden.

Een gevolg hiervan is dat op 22 mei 2009 De Jeugdbende werd opgericht. Het jeugdorkest begint met een aantal jeugd leden,
ondersteund met een aantal ervaren muzikanten. Mede door de muziekporjecten die die door de K.N.A. worden gegeven op
basischool De Biezenkamp komen er steeds meer kinderen muziek maken bij de Jeugdbende. 

Waar in het verleden K.N.A. beschikte over een compleet tamboerkorps, is deze in de jaren 90 helaas opgeheven. In het begin
van 2014 was het vice-voorzitter Gijs Arts die een groep slagwerkers entausiast had gemaakt om weer een slagwerkesemble te
vormen. Dit jaar werd de Slagwerkgroep K.N.A. opgericht.

Tijdens de corona periode tussen 2020 en 2022 is het even stil geweest in Beek. Onze activeiten konden door de lock-down helaas
niet doorgaan. Door creatief te zijn werden er online mogelijkheden gezocht om toch samen muziek te maken. Wanneer er door
versoepelingen op de regels weer iets meer mogelijk was werd er, op anderhalve meter afstand tot elkaar, weer live muziek gemaakt.
Het motto was, als we mogen muziek maken, dan gaan we kijken naar de mogelijkheden maar laten we de muzikanten zelf beslissen
of ze mee kwamen doen of liever afstand hielden.

Na deze periode bleek dat alle muzikanten de K.N.A. trouw gebleven waren en begonnen we met de voorbereiding van ons 100 jarig
jublieum. Dit jublieum is vanaf maart 2022 volop gevierd met een jubileumweekend, het zomerse Beek Bruist en een weekend weg
met het hele orkest. Tijdens het jubileumweekend werd ons nieuwe vaandel onthult en werd Paul de Wijze benoemd tot beschermheer
van onze vereniging.

In het jaar 2022 werd een pilot gedraaid door de Slagwerkgroep K.N.A. en de slagwerkgroep van muziekvereniging D.E.S. uit Leuth.
Beide groepen hadden behoefte aan een uitbreiding van muzikanten waardoor er meer gevarieerde muziek gemaakt kon worden. Na
een pilot van het jaar hebben beiden besturen en meeingestemd dat vanaf 2023, Slagewerkgroep D.E.S./K.N.A. werd opgericht.

Aan het einde van 2022 ging het Kerstconcert na drie jaar afwezigheid weer door. Dit concert was ook het afscheid
van onze dirigent Leo van Zantvoort. Na 30 jaar stopte hij als muzikaalleider van ons harmonieorkest. Jos Orval fungeerde vanaf toen
als intrim dirigent.

Op 20 maart 2023 gaf Bart van den Bosch de voorzittershamer door aan Gijs Arts. Hij krijgt de taak om na 100 jaar K.N.A. de vereniging te 
leiden naar de volgende 100 jaar. 

Na de zomer van 2024 kwam de baton in de handen van Dominique Rohenkohl. Hij werd na een solicitatie procedure en voorspeelavond
gekozen als nieuwe dirigent door de muzikanten van het harmonieorkst. 

Beek gem. Berg en Dal,  maart 2024